Klimakteriebarnmorskan vill att fler kvinnor ska känna sig trygga under och efter övergångsperioden. Genom att vända sig till kvinnor, vårdgivare och arbetsgivare vill klimakteriebarnmorskan öka kunskap och medvetenheten om perioden.


För att uppnå detta krävs mer utbildning samt förbättrad information.


Vad är viktigt att ta till sig?


  • Ett förändrat mående handlar inte alltid om hormoner men om är det viktigt att det tas hänsyn till.
  • Bristande kunskap hos vårdgivare ökar lidandet för kvinnor.
  • Kvinnor har rätt till uppdaterad information och kunniga vårdgivare.  
  • Viktigt med vetenskaplig förankrad information om skeenden under övergångsperioden
  • Besvär under klimakteriet kan vara förknippade med nedsatt arbetsförmåga. 

Vad är bra att känna till

Kvinnan

Vårdgivare

Arbetsgivare

Jo, att klimakteriet är en period på 5-10 år i anslutning till kvinnans sista menstruation och inträffar  under den tidsperiod då produktionen av könshormonerna sakta avtar. Perioden kallas även övergångsperioden och kan innebära förändringar och ge upphov till olika symtom. Det finns kvinnor som inte upplever några symtom men de flesta upplever alltifrån milda till svåra symtom, vilka kan påverka det dagliga livet. 

Att det råder ojämlik vård för besvär under övergångsperioden, både geografiskt och med stora skillnader i kunskap inom ämnet hos vårdgivare, är nog de flesta överens om. Detta bör givetvis ändras på. De flesta vårdgivare borde kunna ge råd om behandlingsalternativ och hjälpa kvinnan till ett genomtänkt och informativt beslut vare sig det handlar om egenvård eller start med könshormoner.

2020 arbetade cirka en miljon kvinnor i åldern 45–64 år i Sverige. Det är önskvärt om även arbetsgivare är medvetna om förändringar och gör justeringar i arbetsmiljön i den mån det behövs.  De vanligaste svårigheterna på jobbet är sämre koncentration, trötthet, dåligt minne, nedsatt sinnesstämning och sänkt självförtroende. Riktlinjer på arbetsplatsen kan utformas och gälla under några år och företagshälsovården skulle genom sitt förebyggande arbete kunna påverka kvinnors motivation till egenvård.